Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o. ( SMVI)

Tyto obchodní podmínky platí pro pořádání vzdělávacích akcí a pronájmy výukových místností  společnosti Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a poskytovatele služeb, kterým je společnost Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o. se sídlem V Ostravě – Kunčičkách, Vratimovská 624/11, IČO 63322391, DIČ 63322391, zapsaný v obchodním rejstříku v oddíle C  13442  u Krajského soudu v Ostravě a kupujícího ( resp. pronajímatele).

Obchodní podmínky pro pořádání vzdělávacích akcí

  1. Akreditace, způsob uzavření obchodní smlouvy

1.1  Přihlášky k vzdělávací akci  přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2  Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.  Jakékoliv změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně  oznámit společnosti Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o.

1.3  Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis SMVI  nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení objednávky informativním emailem na zadaný email.

  1. Platební podmínky

2.1  Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně případných nákladů na ubytování, dalších sjednaných služeb a DPH.

2.2  Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním vzdělávací akce na základě zálohové faktury. Zálohovou fakturu zašle zákaznický servis SMVI kupujícímu elektronicky na zadaný email.  Po její úhradě obdrží kupující fakturu ( daňový doklad) a to v elektronické podobě na zadaný email.

2.3  V případě, že platba nebyla připsána na účet společnosti Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. do data konání vzdělávací akce, prokáže účastník zaplacení vzdělávací akce potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Platby v hotovosti před zahájením vzdělávací akce  v místě konání lze akceptovat pouze ve výjimečných případech při pozdním přihlášení.

 

  1. Cena služeb

3.1  Uvedená cena vzdělávací akce nezahrnuje DPH ve výši 21%. DPH bude připočteno k ceně vzdělávací akce dle standardních účetních zvyklostí.

3.2  Cena služeb nezahrnuje případné náklady na ubytování účastníků. Ubytování zajistí poskytovatel služeb na základě písemné žádosti kupujícího. Cena ubytování se liší v závislosti na termínu a aktuální naplněnosti hotelu a kupujícímu bude sdělena na základě písemné poptávky  a specifikace požadovaných služeb.

  1. Odstoupení od smlouvy

4.1  Účastník  může zrušit účast nejpozději  7 kalendářních dnů před zahájením vzdělávací akce. V takovém případě je účtován storno poplatek 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, kupující však má právo delegovat za sebe náhradního účastníka.

4.2  V případě, že je přeplněna kapacita vzdělávací akce, je zákazník o této skutečnosti informován.

4.3  SMVI si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení vzdělávací akce. Dojde-li ke zrušení vzdělávací akce, bude účastnický poplatek navrácen v plné výši.

4.4  Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data  konání vzdělávací akce neuhradí účastnický poplatek nebo neprokáže odepsání platby z jeho účtu, v případě hrubého porušení  povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním  zákoníkem. 

 

Obchodní podmínky pro pronájem školících prostor a zajištění doplňkových služeb

  1. Prostory k pronájmu

1.1  Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. pronajímá za níže uvedených podmínek tyto prostory: 

Auditorium

Kapacita: 64 míst ( z toho 64 s podložkou na psaní ).

Vybavení: Klimatizace, bezbariérový přístup, ozvučení, data projektor EPSON, promítací plátno 3×4 metry, wifi , toalety, šatny, zatemňovací žaluzie

Učebna C01

Kapacita: 20 míst

Vybavení: Klimatizace, zatemňovací žaluzie, dataprojektor, flipchart, WiFi, promítací plátno

 Učebna C02

Kapacita: 15

Vybavení: Klimatizace, zatemňovací žaluzie, dataprojektor, promítací plátno,  flipchart, WiFi

 Učebna C04

Kapacita: 15

Vybavení: Klimatizace, zatemňovací žaluzie, dataprojektor, promítací plátno,  flipchart, WiFi

  1.  Způsob uzavření obchodní smlouvy

2.1  Nájemce zašle zákaznickému servisu Severomoravského vzdělávacího institutu s.r.o. po předchozím projednání písemně nebo elektronicky závaznou  objednávku na pronájem prostor. V objednávce definuje požadavky na pronájem, doplňkové služby k pronájmu a termín akce.

2.2  Zákaznický servis SMVI potvrdí objednávku a emailem zašle zpět cenovou kalkulaci.

2.3  Nájemce následně potvrdí emailem souhlas s cenou, termínem a podmínkami.

  1. Cena

3.1. Ceny pronájmu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Učebna Cena / den
C01 1650,- Kč
C02 1300,- Kč
C03 1650,- Kč
Auditorium 2.800,- Kč

3.2    Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez zapůjčení techniky

3.3.   Ceny jsou uvedeny pro pracovní dny ( pondělí  –   pátek  v čase  6.00 – 16.00 hod.). Za pronájmy prostor a další sjednané služby o víkendu si pronajímatel účtuje 100% přirážku. Za pronájmy v čase 16.00 – 20.00 hod. si pronajímatel účtuje přirážku 20% z ceny pronájmu.

  1. Platební podmínky

4.1  Objednavatel  se zavazuje uhradit  cenu za  pronájem a  včetně dalších sjednaných služeb a DPH.

4.2  Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. vystaví objednavateli fakturu do 3 dnů po skončení semináře. Tuto odešle emailem. Splatnost faktury činí 14 dnů od zdanitelného plnění,  není –li sjednáno jinak.

  1. Ostatní ujednání

5.1  Odpovědný pracovník Severomoravského vzdělávacího institutu s.r.o. předá nájemci v domluvený čas  před  začátkem akce pronajímanou místnost včetně technického vybavení.

5.2  Nájemce je oprávněn využívat pouze prostory, které jsou předmětem nájmu.

5.3  Po skončení akce  je nájemce povinen předat pronajímané prostory zpět odpovědnému pracovníkovi SMVI v takovém stavu, v jakém tyto převzal   ( včetně vypnutí data projektoru, PC, klimatizace apod.).

5.4  Případné škody na vybavení pronajímaných prostor a zapůjčené technice, ke kterým dojde v době nájmu, hradí nájemce.

5.5  V celé budově, v níž se nacházejí pronajímané prostory, je zakázáno kouřit.

  1. Zrušení rezervace, storno podmínky

6.1  Zruší – li  poptávající rezervaci sálu později než 5 kalendářních dnů před konáním akce, vyhrazuje si Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. fakturovat 20% ze sjednané ceny.

Závěrečná ustanovení

Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní  nebo nájemní smlouvy . Objednávka spotřebitele je archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Zákazník dává společnosti Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. uvedením svých údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle 480/2001 Sb. Tento souhlas může kdykoliv odvolat písemnou formou. Společnost Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. zaručuje, že data zákazníků jsou zabezpečena proti zneužití a nebudou poskytnuta třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2017
Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava – Kunčičky
ICO: 63322391, DIC CZ 63322391
Bankovní spojení 5970296001/5500

 

Ing. Ivana Plhalová

Jednatel

 

 

V Ostravě 23.1.2017